Една почивка никога не стига

Регистрирай се и спечели неочаквана ваканция!

РЕГИСТРИРАЙ СЕ В НАШИЯ УЕБСАЙТ И УЧАСТВАЙ В ТОМБОЛА ЗА ЗАСЛУЖЕНА ПОЧИВКА

video image

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

Официални правила на играта "Неочаквана Ваканция"

I. Организатор и официални правила на играта

1. Организатор на играта “Неочаквана Ваканция” и администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни, е Министерство на туризма с адрес гр. София 1000, ул. Съборна № 1. За контакти: телефон +359 2 9046853, имейл: [email protected]
2. Настоящите правила са достъпни за целия период на играта на интернет страницата на neochakvanavakancia.bg
3. Организаторът запазва правото си да допълва или променя официалните правила и се задължава да спазва техните разпоредби. Участниците в играта следва сами да проверяват на страницата на кампанията neochakvanavakancia.bg за промени в настоящите правила.


II. Продължителност и обхват на играта

Срокът за регистрация в играта “Неочаквана Ваканция” е до 23:59 ч. на 10.06.2018 г. В играта могат да бъдат регистрирани 3 или повече последователни нощувки, които са осъществени в България, в периода от 1 април 2018 година до 31 май 2018 г., включително.

III. Условия за участие в играта:

1. Право на участие в играта има всяко физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на създаване на профил/регистрация в периода на провеждане на играта, с изключение на поставените под пълно запрещение. Ненавършилите пълнолетие и ограничено запретените участници в играта се представляват от законните им представители (родители/попечители). В случай, че печелившият не е навършил 18-годишна възраст или е ограничено запретен, при получаване на награда задължително се представя писмена декларация от законния представител, с която се удостоверява, че родителят/попечителят е съгласен да бъде получена наградата.
2. Участието в играта е обвързано с покупка на определен продукт или получаване на определена услуга, както е описано в т. IV.


IV. Правила на играта

1. За да се включи в играта, всеки участник трябва да посети интернет страницата на кампанията neochakvanavakancia.bg и да създаде свой профил чрез посочените способи.
2. Регистрацията на участника (създаване на профил) включва следните данни: име и фамилия, имейл адрес, ЕГН или номер на документ за самоличност, период на настаняване, град и място на настаняване и съгласие, че участникът е запознат с правилата на играта.
3. Веднъж създал своя профил, потребителят достъпва лотарията чрез посочения профил с потребителско име и парола за достъп. Потребителят може да използва за вход и профила си в Google+ или Facebook.
4. Участникът трябва да съхранява всички необходими документи, свързани с настаняването, за да ги представи за справка при спечелване и получаване на награда. Задължителни реквизити на документите, доказващи настаняването са: броят нощувки, периода и името на ползвателя, което следва да съвпада с регистрирания и спечелил участник.
5. В играта могат да бъдат регистрирани 3 или повече последователни нощувки, които са осъществени в България, в периода от 1 април 2018 година до 31 май 2018 г., включително.
6. Всяко настаняване с период не по-малък от три броя последователни нощувки, в едно място за настаняване в страната, може да участва самостоятелно в жребия за награда.
7. Участникът може да регистрира неограничен брой настанявания, реализирани в периода на провеждане на играта.
8. С участието в играта се приема, че участникът се е запознал с настоящите правила на играта, приема ги доброволно и се съгласява с тях.
Служители на Министерство на туризма си запазват правото да проверяват валидността на всяка регистрация преди предоставянето на награда на победителя. В случай, че регистрацията не отговаря на настоящите правила , наградата няма да бъде връчена на избрания печеливш.


V. Награди
Наградите се разпределят на случаен, лотариен принцип, посредством специално разработен за нуждите на играта софтуер в присъствието на нотариус. Жребият и регистрациите, които участват в определен етап от играта, са съобразно правилата, описани в т. IV "Правила на играта".

1. Механизъм за избор на победител
1.1. Победителите ще бъдат изтеглени не по-късно от 18.06.2018 г.
1.2. Определянето на победителите се извършва в сградата на Министерство на туризма посредством специално разработен софтуер в присъствието на нотариус. Всички награди в играта се разпределят на лотариен принцип. 3 работни дни след края на жребия победителите ще бъдат оповестени на интернет страницата на кампанията.
1.3. Освен печелившите, ще бъдат изтеглени и 60 резервни участници, които да получат наградата в случай, че титулярите не отговарят на официалните правила или на посочените при регистрацията данни за контакт. Ако резервните участници не отговарят на настоящите правила, ще бъде извършено повторно теглене, веднага щом се изчерпат резервите.
1.4. Забранени са действия от страна на участници в играта, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелената в резултат на такива действия награда.

2. Получаване на награди
2.1. Организаторът има ангажимент да се свърже с победителите чрез съобщение, изпратено на имейл адреса, посочен във формата за контакт, до 5 работни дни след жребия. Печелившият трябва да отговори най-късно до 5 работни дни след получаването на информационния имейл, с потвърждение за желание за получаване на наградата. Победителите се задължават да приложат в имейла и сканирано или фотокопие на документите, удостоверяващи настаняването, с което са спечелили.
2.2. Ако победителят не отговори до 5 дни след получаването на информационния имейл и/или не приложи сканирано/фотокопие на документа, удостоверяващ настаняването, той губи правото си за получаване на награда. В този случай Организаторът се свързва със следващия участник, изтеглен като резерва.
2.3. Всеки печеливш ще получи наградата си под формата на ваучер, изпратен на посочения от него имейл адрес за контакт.
2.4. Участниците са длъжни да съхраняват своите документи за настаняване за целия период на играта и при спечелване на награда да ги предоставят за справка в оригинал. Допуска се избраният победител да предостави сканирано или фотокопие от документа за настаняване, изпратено на имейл: [email protected].
2.5. Наградите се връчват във вида, в който са обявени и не може да се предоставя паричната им равностойност.
2.6. Печелившият има правото да преотстъпи наградата си на трето лице, както и да промени периода за ползване, при взаимно съгласие между него и предоставящия наградата.
2.7. Министерство на туризма не носи отговорност в случай, че участникът не е предоставил валидни данни за контакт и не получи информационния имейл за спечелената от него награда.
Организаторът не носи отговорност в случай, че участникът не спази посочения в т.2.1 и т.2.2 от настоящия раздел срок за изпращане на потвърждение по имейл и сканиран документ за настаняване.


VI. Прекратяване на играта
Организаторът има неотменимо право едностранно да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите официални правила, в случай на нарушение или злоупотреба с правила или поява на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, в резултат от такова прекратяване.

VII. Условия за обработване на личните данни на участниците в играта

1. Организаторът обработва личните данни на всички участници в играта в съответствие със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и настоящите условия за обработване на личните данни.
2. С участието си в играта се счита, че регистрираните в сайта доброволно дават изричното си съгласие да предоставят на организатора свои лични данни за нуждите на тази игра, съобразно ЗЗЛД.
3. С участието в тази игра желаещите се съгласяват електронните им адреси да бъдат използвани за маркетингови цели – изпращане по електронна поща на покани за участия в анкети и други състезания и томболи, организирани от Министерство на туризма.
4. С участието в тази игра потребителите се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена и град на местоживеене биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни и видео материали от Организатора.
5. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели.
6. Организаторът поема задължението личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица.
7. Организаторът поема задължението личните данни на участниците в играта да се обработват за период не по-дълъг от необходимия за целите на играта.
8. Организаторът гарантира, че е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците в играта.

VIII. Всеки участник в играта, има право, съгласно ЗЗЛД да поиска:

1. Да получи достъп до отнасящите се за него лични данни. Правото на достъп се осъществява с писмено заявление до Организатора;
2. По всяко време да поиска от Организатора да: заличи, коригира или блокира личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за Организатора. В случай на заличаване или блокиране на личните данни на участника, продължаване на участие в играта няма да бъде възможно;
3. Да възрази пред Организатора срещу обработването на негови лични данни при наличието на законово основание за това. Когато възражението е основателно, личните данни на участника се заличават;
Да упражни и други негови права съгласно ЗЗЛД.
Да упражни и други негови права съгласно ЗЗЛД.
За да упражни правата си по т. 1 – т. 4, участникът трябва да изпрати на адреса на Министерство на туризма, София 1000, ул. Съборна 1, писмено заявление до директор на дирекция Маркетинг, реклама и информация в туризма, което да съдържа: име, адрес (вкл. електронен адрес), други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитаната форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано, да има дата на подаването му и адрес за кореспонденция. Заявлението се отправя лично от физическото лице или от изрично упълномощено лице чрез нотариално заверено пълномощно. Организаторът разглежда заявлението и се произнася по него в 14-дневен срок от неговото подаване.

IX. Други условия

1. Организаторът на лотарията не носи отговорност, ако наградата не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни имена или електронен адрес.
2. Организаторът не поема отговорност или задължения за дефектно или неуспешно електронно предаване на данни или повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази промоция.
3. Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичане на срока на играта или по други подобни поводи.
4. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в лотарията при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол.
5. Министерство на туризма не носи отговорност във връзка с качеството на предоставената награда.
6. Министерство на туризма не поема ангажимент за транспортни разходи или други разходи, които могат да настъпят при използването на наградата.
7. Възникнал спор между Организатора и участниците в играта се решава по взаимно съгласие между страните, като при невъзможност да се постигне такова, спорът се отнася за решаване пред компетентния за това съд.
8. Организаторът може да заличава регистрация на потребител в играта, ако са въведени невалидни данни.

 

Печеливши

Цветелина Франсъзова

7-дневен пакет /нощувки/ в  хотел „Преслав“ 3* в к.к. Златни пясъци

Иван Балтаджиев

3 нощувки за двама в хотел РИУ Хелиос Бей, Обзор на база All inclusive

Петя Филева

Нощувка за 2-ма с включени закуски в Апартхотел Лъки Банско СПА & Релакс *****

Жулиета Бешкова

3 нощувки  за двама в хотел РИУ Хелиос, Сл. Бряг на база All inclusive

Галина Трифонова

3 нощувки в хотел РИУ Хелиос Парадайз, Сл. бряг

Милена Керанова

2 нощувки на база полупансион в Riu Pravets Resort

Николай Янев

2 нощувки на база полупансион в Хотел Роял Касъл Дизайн и СПА, Елените

Виктория Смилянова

2 нощувки на база полупансион в Хотел Роял Касъл Дизайн и СПА, Елените

Теодора Кръстева

2 нощувки за двама на база Ал Инклузив в Хотел Хасиенда Бийч ****, гр. Созопол

Нели Софиянска

2 нощувки за двама на база Ал Инклузив в Хотел Хасиенда Бийч ****, гр. Созопол

Петър Петров

Уикенд за двама в Хотелски комплекс "Перфект", село Ямна, общ. Етрополе

Христо Николов Иванов

Уикенд за двама в Хотелски комплекс "Перфект", село Ямна, общ. Етрополе

Биляна Коцева

Уикенд за двама в Хотелски комплекс "Перфект", село Ямна, общ. Етрополе

Янка Кирилова

Ваучер за двупосочно пътуване до ТК „Остров Света Анастасия“ с включена 1 нощувка със закуска и посещение на музейна експозиция

Полина Стоименова

Ваучер за посещение на архитектурен туристически комплекс „Старинно Карлово“ + Нощувка за двама в хотел "МЕЛАНЖ".

Галин Георгиев

Ваучер за две нощувки за двама, хотел Рила, Боровец + 3-дневна лифт карта за зима 2018/19, Боровец

КОРНЕЛИЯ ПЕТКОВА

Ваучер за две нощувки за двама, хотел Рила, Боровец + 3-дневна лифт карта за зима 2018/19, Боровец

Петя Манова

Ваучер 2 нощувки за двама, Хотел Феста Виа Понтика 4*, Поморие + Ваучер за Двупосочно пътуване до ТК „Остров Света Анастасия“ и посещение на музейна експозиция + посещение на интерактивен музей при ТК „Аква калиде“.

Деян Симеонов

Ваучер 2 нощувки за двама, Хотел Феста Чамкория 4*

Цветан Минев

Ваучер за уикенд за двама във Фламинго Гранд Хотел и Спа 5*, Албена

Николай Пищийски

2 нощувки на база All inclusive, в обекти по избор на МПМ Хотели (МПМ Хотел Арсена-Несебър или в Слънчев Бряг МПМ Хотел Калина Гардън, МПМ Хотел Астория, МПМ Хотел Орел или МПМ Хотел Бумеранг)