Сподели
Общи условия на комуникационна кампания „Неочаквана ваканция“ пролет 2019 г.
и използване на сайт www.neochakvanavakancia.bg


I. Общи положения
1. Организатор на кампания „Неочаквана ваканция“, пролет 2019 г. е Министерството
на туризма със седалище гр. София 1000, ул. „Съборна“ № 1, e-mail:
[email protected]

2. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между организатора на
комуникационната кампания „Неочаквана ваканция“, пролет 2019 – Министерство на
туризма, от една страна, и между участниците в кампанията, от друга страна, условията за
участие в нея, правата и задълженията на участниците и всяко правоотношение между тях,
породено вследствие на използването на този сайта.

(изм. и доп. 08.04.2019 г.)
3. Участници в кампанията са регистрирани в сайта www.neochakvanavakancia.bg места за настаняване - категоризирани по реда на Закона за туризма, партньор на кампанията, и всеки потребител, заредил интернет сайта www.neochakvanavakancia.bg и желаещ да се възползва от възможностите, предоставяни чрез кампанията.


4. С регистрацията и използването на интернет сайта www.neochakvanavakancia.bg,
както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено в
резултат на неговото използване, участниците предоставят своето съгласие да спазват
настоящите Общи условия, както и за други правоотношения, възникнали след използване
на сайта www.neochakvanavakancia.bg. Участниците предоставят съгласие и за събиране и
използване за целите на кампанията и сайта и обусловените от това правоотношения на
предоставената от тях информация.

5. Обвързването с Общите условия е приложимо както към текущата конфигурация на
сайта, така и към всички промени в него, направени под формата на допълнения и изменения
или въвеждане на нови менюта, категории, секции и други.

6. Настоящите Общи условия и/или приложенията им могат да бъдат преразгледани и
обновени по всяко време от страна на Министерството на туризма. Ако участник продължи
да използва сайта, то той изрично приема и се съгласява с направените промени.

7. Участниците – места за настаняване и потребители заявяват, че са запознати с
настоящите Общи условия за ползване на сайта, и че всяко активно действие от тяхна
страна, свързано с използване възможностите на комуникационната кампания, след като
интернет сайтът www.neochakvanavakancia.bg е зареден в браузъра, представлява изрично
електронно волеизявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги, че е съгласен с настоящите Общи условия за ползване.

8. Активно действие представлява кликване/натискане/селектиране на електронна
връзка или бутон в сайта www.neochakvanavakancia.bg.

9. Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е
зареден в браузъра на потребителя, но не са предприети активни действия.

10. Правилата на кампания „Неочаквана ваканция“, пролет 2019 г. и възможността за
участие са предназначени за лица, навършили 18 години. Ако потребителят е непълнолетно
лице, той няма право и възможност да използва услугите без родител или настойник.
Използването на сайта от непълнолетни лица е в разрез с настоящите Общи условия и
представлява скриване на важна информация и подвеждане на организатора. В този случай,
организаторът не носи отговорност за каквито и да било обстоятелства или събития,
възникнали като последици от това подвеждане от страна на потребителя.

11. Неразделна част от настоящите Общи условия са „Политика за бисквитки“
(Приложение № 1) и „Политиката за поверителност и защита на лични данни“ (Приложение
№ 2).


II. Термини

12. Участниците заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните
термини:
• Администратор (на сайта) и организатор на кампанията е Министерството на
туризма.
• Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице (посетител на сайта,
потенциален купувач или включено в кампанията място за настаняване), въвело
електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от
друг интернет сайт;
• Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код,
посредством които Потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин;
• Браузър - софтуерна програма за компютър, смартфон или друго устройство,
предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством
различни типове протоколи за пренос на данни;
• Електронна препратка е връзка, обозначена в определена интернет страница, която
позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен
ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи;
• Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката
или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на
нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до
ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена
облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат
квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на
системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или
предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване
нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи,
извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като
престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по
друго приложимо право;
• Уебсайт / сайт ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно
чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран
протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други
материали и ресурси;
• IP Адрес ("IP address") е идентификационен номер, асоцииращ компютърно
устройство, интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява
локализирането му в глобалната интернет мрежа;
• Случайно събитие е непредвидено към момента на реализиране на кампанията и
възможностите, които тя предоставя обстоятелство от извънреден характер, което прави
предоставянето на услугите обективно невъзможно.
• Потвърждение за получен специален код - виртуален документ със специален код,
генериран от уебсайта във връзка с избрано от потребител място за настаняване, партньор
на кампанията, и даващо му възможност за извършване на активни действия за резервация
на две нощувки и трета безплатна, съгласно правилата на кампанията.
• Специални условия - условия за настаняване и резервация на местата за настаняване,
партньори на кампания „Неочаквана ваканция“, пролет 2019 г.


III. Предмет на Общите условия

13. Министерството на туризма организира кампания „Неочаквана ваканция“, пролет
2019 г. с послание: „ДВА ДНИ ПОЧИВКА НИКОГА НЕ СТИГАТ! ВЗЕМИ КОД И ПОЛУЧИ
1 НОЩУВКА БОНУС С НЕОЧАКВАНА ВАКАНЦИЯ!“.

14. Кампанията се провежда от Министерството на туризма чрез сайт
www.neochakvanavakancia.bg, разработен и поддържан само и единствено за целите на
кампания „Неочаквана ваканция“, пролет 2019.

15. За участие в кампанията, Министерството на туризма предоставя възможност на
места за настаняване, които желаят да се включат в кампанията като партньори, и изразят
съгласие да предоставят специално предложение “Плати две, получи три нощувки“, да се
регистрират на сайта, при спазване на настоящите Общи условия.

16. В кампанията може да се включи всеки желаещ да пътува в страната. За да се
възползва от възможностите на кампанията заинтересованото лице – потребител, следва да
посети сайта, на който ще може да се информира за местата за настаняване, партньори на
кампанията и да получи неговия специален код. Чрез получения специалния код,
потребителят ще има възможност се възползва от специалното предложение в избрано
място за настаняване, при спазване на установените от него условия за резервация и
настаняване.


IV. Продължителност на кампания „Неочаквана ваканция“, пролет 2019 г.

17. Периодът на провеждане на комуникационната кампания е 1 април - 31 май 2019 г.
Това е периодът, в който потребителите ще могат да се възползват и да направят резервация
за специално предложение “Плати две, получи три нощувки“, в избрано от тях място за
настаняване при съобразяване с неговите условията за резервация и настаняване, и при
спазване на настоящите Общи условия.


V. Условия за участие

18. Места за настаняване, които желаят да се включат в кампанията като партньори и са
съгласни да предоставят специално предложение “Плащаш две, получаваш три нощувки“,
следва да се регистрират в сайта чрез използване на създадена регистрационна форма и при
спазване на следните стъпки:
• Съгласие и приемане на настоящите Общи условия и Политика за поверителност и
защита на лични данни. Стъпката е задължителна и е условие за регистрация в сайта на
кампанията.
• Попълване на регистрационна форма.
• След регистрация и потвърждение на посочен e-mail адрес се изпраща линк с текст
за потвърждение на регистрацията.
• След влизане на страницата от линка за потвърждение освен верифицирането на
адреса, местата за настаняване имат възможност да видят своя профил в сайта.
• След потвърждение на профила, на регистрираният e-mail се изпраща асоциираният
с него специален код, който в последствие ще се предоставя на потребители (потенциални
купувачи).

19. След регистрация, мястото за настаняване става видимо за потребителите, които ще
могат да изберат място за настаняване и да се възползват от специалното предложение,
предоставено чрез кампанията „Неочаквана ваканция“, пролет 2019 г.

20. Потребителите, които желаят да се възползват от възможностите на кампанията
могат да разгледат профилите на регистрираните места за настаняване, партньори на
кампанията.

21. След избор на конкретно място за настаняване потребителят следва да избере бутон
„Специален код“, след което ще се визуализира поле с информация относно
последователността от действия, които трябва да извърши.

22. За да се възползва от възможностите на кампанията и да получи специален код, всеки
потребител следва да извърши следните задължителни активни действия:
• Да декларира, че е запознал и е съгласен с настоящите Общи условия.
• Да декларира, че има навършени 18 години, съгласно чл. 10 от настоящите Общи
условия
• Да декларира желание да получи специален код, след получаването на който да
пристъпи към резервация на нощувки в избраното място за настаняване, партньор на
кампанията, за периода на провеждането й, при съобразяване със заетостта и условията за
резервация и настаняване.
• За потребителите не се изисква регистрация и предоставяне на лични данни, извън
посочените в Политика за поверителност и защита на лични данни.

23. След изпълнение на описаните стъпки, ще се визуализира екран с информация за
мястото за настаняване и специален код, който потребителят може да запише и копира.

24. За да резервира две платени нощувки и трета безплатна, потребителят следва да
осъществи контакт с избраното място за настаняване за резервация, при която задължително
посочва информация за получения специален код.

25. Правоотношенията, които ще възникнат във връзка с резервацията, след извършване
на горепосочените действия, са различни от установените с настоящите Общи условия, като
при извършване на резервация в избраното място за настаняване потребителят се съгласява
както с настоящите Общи условия, така и с условията за резервация и настаняване на
мястото за настаняване.


VI. Права и задължения на участниците

26. Министерството на туризма единствено и само поддържа интернет сайта
www.neochakvanavakancia.bg, като не носи отговорност при следните случаи:
• За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, които не са участници
в правоотношенията по настоящите Общи условия.
• За евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на
услугите, предоставяни от местата за настаняване, регистрирани в сайта, и различни от
правилата на кампанията.
• За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени
на настоящия сайт.
• За вредите, причинени от действието/бездействието на регистрирани места за
настаняване във връзка с предоставянето на задължителна информация на потребителите
съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите;
27. Участниците се задължават при ползване на сайта на кампанията:
• да спазват българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите
Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
• да не накърняват доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна
на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над
личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право
на интелектуална собственост;
• да уведомява незабавно Министерството на туризма за всеки случай на извършено
или открито нарушение във връзка с кампанията „неочаквана ваканция“, пролет 2019 г.;
• да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни
ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни,
разположени на сайта на Министерство на туризма и по този начин да не създава собствена
база данни в електронен или друг вид;
• да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно
самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
• да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;
• да не зарежда, да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица и да
не предоставя съдържание - информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика,
видео, фотографии, графики, аудио материали, съобщения, както и всякакви други
материали или електронни препратки към материали, които:
- противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони,
настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
- са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието
на титуляра на правото;

28. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, потребителят не може да
възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин
информационните ресурси, публикувани на сайта www.neochakvanavakancia.bg.

29. Участниците декларират, че потвърждавайки настоящите Общи условия и техните
приложения, се обвързват със задължението да ги изпълнява както в отношенията си с
организатора на кампанията, така и в отношенията си с останалите участници, възникнали
в резултат на използването на сайта и специалното предложение на кампанията „Неочаквана
ваканция“, пролет 2019 г..

30. За неуредени случаи в отношения, възникнали между участниците в кампанията –
места за настаняване и потребители, чрез използването на сайта, се прилагат клаузите на
Общите условия и приложенията им, освен ако изрично не е посочено друго.

31. Зареждайки сайта www.neochakvanavakancia.bg, потребителите получават
възможност да се запознаят подробно с правилата на кампанията и настоящите Общи
условия.


VII. Авторски права

32. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална
собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на сайта
www.neochakvanavakancia.bg, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и
сродните му права и/или Закона за марките и географските означения и принадлежат или са
били предоставени за ползване на Министерството на туризма и не могат да бъдат
използвани от което и да е друго лице в нарушение на действащото законодателство.

33. Министерството на туризма няма задължението и обективната възможност да
контролира начина, по който потребителят използва предоставената от кампанията
„Неочаквана ваканция“, пролет 2019 г. възможност чрез специалното предложение, след
като са изпълнени изискванията на настоящите Общи условия за достъп до тях.

34. Всички елементи на съдържанието на www.neochakvanavakancia.bg, включително
дизайн, домейн име, търговска марка, софтуерни системи, софтуер като услуги, бази данни,
текст, рисунки, графики, скици, промишлен дизайн и друга информация или елементи,
представляващи обект на интелектуална собственост по смисъла на Закона за авторското
право и сродните му права Закона за търговските марки и географските означения и Закона
за промишления дизайн, са интелектуална собственост на Министерството на туризма или
са предоставени за ползване на Министерството на туризма.

35. Възможността, която предоставя кампанията „Неочаквана ваканция“, пролет 2019 г.,
не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти
на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация,
предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните
права на интелектуална собственост на Министерството на туризма и в случай, че
копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, а при позоваване на нея
изрично да се посочва, че е свалена от www.neochakvanavakancia.bg.

36. При получаване на уведомления от участници и трети лица, че публикувано
съдържание на www.neochakvanavakancia.bg нарушава техни права на интелектуална
собственост, както и в случай, че участник наруши право на интелектуална собственост,
Министерството на туризма има правото по своя преценка и без предварително
предупреждение да спре достъпа до такова съдържание

37. В случай че партньори в кампанията или трети лица считат, че техни права на
интелектуална собственост са нарушени и желаят да отправят сигнал за установено
нарушение на права на интелектуална собственост, свързано със съдържание, разположено
на сайта на кампанията те следва да изпратят писмено уведомление на следния адрес:
[email protected]

38. Министерството на туризма, по своя преценка, предприема действията, посочени в
настоящите Общи условия.


VIII. Допълнителни условия

39. Настоящите Общи условия включват и следните документи (Приложения):
• Политика за бисквитките (Приложение № 1)
• Политика за поверителност и защита на лични данни (Приложение № 2)

40. Всички активни приложения представляват неразделна част от настоящите общи
условия.

41. С потвърждаването на Общите условия, Потребителят на сайта потвърждава
приемането и на всяко едно от приложенията към тях.

42. Страните декларират, че в случай на недействителност на някоя/и от клаузите по
настоящите Общи условия и/или приложенията, това няма да повлече недействителност на
договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от
повелителните норми на закона или установената практика.

43. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат
разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Приложение № 1

Политика за бисквитки

Настоящият документ е неизменна част от Общите условия за ползване на сайта.
За да сме сигурни, че получавате най-подходящата информация и най-доброто
обслужване, когато посещавате платформата ни, ние използваме т.нар. "бисквитки"
(cookies). Те ни помагат (както и на други упълномощени трети лица) да Ви осигурим
персонализирано преживяване при използване на услугите ни, да ги подобряваме и да Ви
предоставяме по-релевантно съдържание.

За да сме убедени, че разбирате защо използваме "бисквитки", сме подготвили тази
Политика за бисквитките – от нея ще се информирате какви технологии използваме, какво
правят те и какъв избор имате във връзка с употребата им.

Ако не искате да приемате „бисквитки“ или желаете да изберете по-специфични
настройки, в настоящата политика ще намерите повече информация.


Какво представляват бисквитките?

Бисквитките (HTTP Cookies) са малки текстови файлове, които уеб сървърът може
да запише на Вашето устройство/браузър, когато посещавате сайта. При следващо
посещение на страница на сайта, браузърът изпраща обратно към сървъра информацията в
така създадените бисквитки.

Бисквитките са важен компонент за коректното функциониране на почти всеки сайт
в интернет.
Ние и нашите доставчици на услуги можем да използваме следните видове
бисквитки:
• Задължителни бисквитки (еssential cookies)
Те са необходими, за да може платформата ни да изпълнява своите основни функции.
Тоест – платформата ни не би могла да функционира без тях. Такива бисквитки са например:
за потребителски сесии и спомагателни функции, свързани с тях. Ако забраните тези
бисквитки, няма да можете да се логвате в профила си в сайта ни, няма да можете да
извършвате покупки и почти всякакви други действия.
• Бисквитки на трети страни, с цел преброяване на посещаемостта

Използваме няколко външни услуги, които също могат да създават бисквитки в
браузъра Ви. Тези бисквитки се управляват от съответните услуги и не се контролират от
нас. Информацията в тях е анонимизирана. Предназначението е на тези външни услуги е да
преброяват анонимно статистическа информация за посещаемостта на сайта ни, за да можем
да следим ефективността на услугите ни и да ги подобряваме.

Можете изрично да забранявате или ограничавате бисквитките чрез настройките на
Вашия уеб браузър.
Приложение № 3


Политика за поверителност и защита на лични данни

I. ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящата политика за поверителност и защита на неприкосновеността на личните
данни описва как се използва, съхранява и защитава информацията, която се предоставя от
участниците в кампанията „Неочаквана ваканция“, пролет 2019 г. и използването на сайт
www.neochakvanavakancia.bg. Тази политика е неизменна част от Общи условия на
комуникационна кампания „Неочаквана ваканция“, пролет 2019 г. и използване на сайт
www.neochakvanavakancia.bg

Моля, прочетете внимателно тази Политика, преди да пристъпите към използване на
възможностите, предоставяни от кампания „Неочаквана ваканция“ пролет 2019 г..
Важно е да знаете, че:

1. Достъпвайки сайта www.neochakvanavakancia.bg с цел участие в кампания
„Неочаквана ваканция“, пролет 2019 г., Вие се съгласявате с Политиката и изрично
потвърждавате, че я приемате.

2. Ако не желаете да обработваме Ваши лични данни по начина, описан в настоящата
Политика, моля, не ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни е доброволно и
резултат от Вашето свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено
изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието Ви предоставените
лични данни да бъдат обработени с оглед на Вашето участие в кампания „Неочаквана
ваканция“ на сайта и достъп до възможностите, които предлага.

3. Имате право да откажете да предоставите необходимите лични данни за използване
възможностите на платформата, с което заявявате отказ от участие в кампанията.

4. Контролен орган по отношение на защита на лични данни е Комисия за защита на
личните данни със седалище гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.


II. ПОНЯТИЯ

5. Администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 е
Министерството на туризма със седалище: гр. София 1000, ул. „Съборна“ № 1.

6. „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо
лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“);
физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде
идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име,
идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един
или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната,
психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това
физическо лице.

7. „Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с
лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране,
записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане,
консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по
който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или
унищожаване;

8. „Субект на данни“ е всяко физическо лице, чиито лични данни се обработват.

9. „Сайтът“ е създаден и поддържан от Министерството на туризма с цел провеждане
на комуникационна кампания „Неочаквана ваканция“, пролет 2019 г. с партньори - места за
настаняване, за предоставяне на специално предложение “Плати две, получи три нощувки“,
а именно предоставяне на възможност за две платени и една безплатна нощувка.

10. Сайтът е информационен портал с информация за регистрираните в него места за
настаняване, партньори в кампанията, в които потребителите имат възможност да изберат
място за настаняване и да направят резервация за две платени и трета безплатна нощувка
при условията на съответното място за настаняване и резервиране.


III. ЛИЧНИ ДАННИ

11. Според начина, по който лицата използват сайта ни и предоставяните от него
възможности:
a. Посетители - Всяко лице, което зареди в уеб браузъра си страница
www.neochakvanavakancia.bg или посещава различни нейни секции и страници (независимо
дали чрез директно въвеждане на електронния адрес в браузъра, или чрез препратка от друг
интернет сайт или ресурс).
b. Цели на обработването - Осигуряване на основни и спомагателни функции,
необходими за коректното и пълноценното функциониране на Платформата; Преброяване
на посещаемостта на Платформата; Осигуряване на необходими условия за прилагане на
услуги на маркетингови платформи.
c. Срок за съхранение - До изтичане на валидността на всяка „бисквитка“ (до 3 (три)
месеца от момента на записването ѝ), носител на съответната информация, или до
изтриването ѝ от страна на субекта, в чието устройство/браузър се съхранява.
d. Правно основание за обработването - Съгласие с Общите условия и приложенията
към тях

12. Места за настаняване – В платформата се изисква регистрация за местата за
настаняване, партньори на кампанията, желаещи да предоставят възможност за
предоставяне на специално предложение “Плати две, получи три нощувки“.
a. Регистрираният потребител е мястото за настаняване, респективно юридическото
лице, което го представлява. При регистрацията не се събират лични данни на физически
лица.
b. Участници-потребители на специалното предложение, които комуникационната
кампания предоставя – В платформата не се изисква регистрация на лицата, които искат да
се включат в кампанията, избирайки място за настаняване, партньор на кампанията, и
извършат посочените в настоящите Общи условия активни действия. Резервацията се
извършва извън платформата и в съответствие с условията за резервиране и настаняване на
избраното място за настаняване.
c. Категории данни, които могат да бъдат обработвани - Основни задължителни данни:
e-mail адреси, IP адреси; Други данни: Информация за извършени действия от субекта в
платформата, връзки към други платформи и интернет сайтове, информация за използвания
браузър/устройство.
d. Цели на обработването
• Осигуряване на възможност за представяне на мястото за настаняване, партньор на
кампанията, и специалното предложение, което провежданата кампания представя,
респективно възможност за използване на сайта за взаимодействие с потребители на
предлаганите от тях услуги.
• Срок за съхранение: 3 (три) месеца след приключване на кампанията „Неочаквана
ваканция“.
• Правно основание за обработването - Съгласие с Общите условия за използване на
сайта.

13. Потребители
a. Потребител е всеки посетител, който чрез техническите средства на сайта заяви
получаване на специален код за избрано от него място за настаняване, партньор на
кампанията и регистрирано в сайта.
b. Категории данни, които могат да бъдат обработвани: IP адреси, информация за
получаване на специален код, а именно за извършени активни действия при спазване на
настоящите Общи условия.
c. Цели на обработването: осигуряване на възможност за получаване на специален код
за избрано от него място за настаняване, партньор на кампанията и регистрирано в сайта;
предоставяне към местата за настаняване на информация за генериран специален код,
необходима за изпълнението условията на кампанията.
d. Срок за съхранение: 3 (три) месеца след приключване на кампанията.
e. Правно основание за обработването: Съгласие с Общите условия за използване на
сайта.

14. Министерство на туризма не предоставя данни към трети лица, с изключение на
следните случаи:
a. Описаното в предходния член предоставяне, което е необходимо за целите на
получаване на специален код за избрано място за настаняване, партньор в кампанията и
регистрирано в сайта, и достъп до възможностите на кампанията.
b. Ако имаме законово задължение да разкрием или споделим данните, които се
събират чрез сайта.
c. Ако сме получили съгласие от съответния субект на данни, в случай че се събират
лични данни.
d. Дигитално псевдонимизирани данни за посетители и потребители на сайта могат да
бъдат предоставяни по автоматичен начин към външни услуги на доставчици, интегрирани
в сайта с цел преброяване на посещаемостта ни или с рекламни цели. Повече информация
за тези външни услуги можете да намерите в Политиката за бисквитките, както и настройки
за отказване от отделни видове услуги. Такова отказване може да бъде направено и чрез
външни инструменти;


IV. СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

15. Министерството на туризма е предприело необходимите технически и
организационни мерки, за да гарантира защитата на обработваните личните данни срещу
неправомерен достъп или разкриване, случайно или незаконно унищожаване или промяна.


V. ДАННИ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

16. Кампанията „Неочаквана ваканция“, пролет 2019 г. предоставя възможност на
потребителите да заявят желанието си да се възползва от пакета “2+1” в избрано място за
настаняване, която е предназначена за лица, навършили 18 години.

17. Ако Вие сте непълнолетно лице, не можете да се възползвате от възможностите на
кампанията без родител или настойник. Ако използвате сайта на кампанията, Вие скривате
важна информация от нас и ни подвеждате. В този случай, Министерството на туризма не
носи отговорност за каквито и да било обстоятелства или събития, възникнали като
последици от това подвеждане от Ваша страна.

18. Като Администратор на данни, от наша страна не събираме лична информация от
непълнолетни лица, която може да доведе до тяхното идентифициране.